• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Privacy Policy

Privacybeleid

RMed hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Rmed. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Rmed gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

RMed kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

 

Het gebruik van “cookies”

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Privacy clausuleWat zijn de verzamelde persoonlijke gegevens?

 

 • de gegevens die de klant verstrekt met het online formulier.
 • de gegevens van de klant in het kader van de uitvoering van een bestelling
 • de verzamelde gegevens zijn: naam, voornaam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer.
 • in een manier om onze it-systemen te beveiligen, zal de webserver waarop u zich aanmeldt, uw ip-adres in van verzamelen en opslaan.

 

Hoe worden uw persoonlijke gegevens gebruikt?

 

 • de door de klant verstrekte persoonsgegevens worden beheerd door de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens waarvan de identiteit lightspeed en rmed is.
 • persoonlijke gegevens die worden verzameld en verwerkt in verband met uw dossier zijn strikt vertrouwelijk. Deze gegevens worden verzameld en verzameld voor statistische, boekhoudkundige en goed beheer van uw dossier.

 

Welke toegang tot uw persoonlijke gegevens?

 

 • voor alle vragen over uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens.
 • overeenkomstig verordening nr. 2016/679 van het europees parlement en de raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van gegevens, alsmede in overeenstemming met Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke leven ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heeft de klant een recht op toegang tot de gegevens en een recht op rechtzetting (contact opnemen met [email protected], Eric Crusiau). Hij kan zich er ook tegen verzetten dat deze gegevens voor buitenlandse doeleinden worden gebruikt met die van het goed beheer van zijn dossier, indien van toepassing.
 • wanneer de in de wet voorgeschreven redenen van toepassing zijn, heeft de cliënt het recht van de verantwoordelijke voor de verwerking om zo spoedig mogelijk persoonsgegevens te verwijderen en de verantwoordelijke voor de verwerking heeft de verplichting om deze gegevens te wissen op Persoonlijk karakter zo snel mogelijk.
 • de klant dient zich te verantwoorden bij de verantwoordelijke voor de behandeling om zijn rechten te doen gelden.

 

Waar worden uw gegevens bewaard?

 

 • persoonlijke gegevens van klanten worden opgeslagen in onze databanken die uitsluitend binnen de europese unie liggen.

 

Worden uw persoonlijke gegevens veilig opgeslagen?

 

 • RMed verbindt zich ertoe alle passende en redelijke technische en organisatorische maatregelen te treffen om de bescherming van de gegevens van de klant te waarborgen. Hij verbindt zich daarbij tot een verplichting.

 

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

 

 • de gegevens die via het online formulier worden verzameld, zullen niet worden bewaard indien zij geen aanleiding geven tot een contract / dienst tussen RMed en de klant.
 • de persoonlijke gegevens van de klanten worden maximaal 10 jaar na afloop van de contractuele relatie tussen de klant en RMed bewaard.
 • na afloop van de termijn worden de boekhoudkundige gegevens gearchiveerd en worden de andere gegevens gewist of onbeschikbaar gemaakt (anoniem).

 

Klachten

 

 • de klant kan een bezwaarschrift indienen bij de belgische commissie voor de bescherming van de persoonlijke leven op het volgende adres:

Commissie voor de bescherming van de privacy

Straat, 351000 brussel

Winter. + 32 2 274 48 00

Fax. : + 32 2 274 48 35

[email protected]

 

Diversen

 • de verantwoordelijke voor de verwerking behoudt zich het recht voor de bepalingen van dit handvest te allen tijde te wijzigen, met name wegens wijziging van de geldende wetgeving.

Algemeen reglement inzake gegevensbescherming

 

Gezien de inwerkingtreding van de nieuwe verordening inzake gegevensbescherming (in het engels: "gdpr") zijn de volgende bepalingen van toepassing op de partijen vanaf 25 mei 2018.

De gebruikte termen in hoofdletters hebben de betekenis die hen wordt gegeven in artikel 1 hierna.

 1. definities

Persoonsgegevens onder gemeenschappelijk toezicht: de persoonsgegevens van de klant die met rmed (deel of décojumbo bvba) kunnen worden gedeeld, elk wat hem betreft, in het kader van de verkoop en dienstverlening in het kader van de behandeling Aromatherapie, snurken, tandenknarsen en alle andere activiteiten in verband met bijstand of andere activiteiten.

Persoonsgegevens: alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; een identificeerbare natuurlijke persoon wijst een persoon aan die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door middel van een naam, een identificatienummer, gegevens Locatie, een online-id of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, geestelijke, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon

Betrokken persoon: elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon waarover persoonsgegevens worden verzameld.

Verordening inzake gegevensbescherming: de wet inzake de bescherming van persoonsgegevens van het land waar de verantwoordelijke voor de verwerking is gevestigd. Indien de verantwoordelijke voor de verwerking gevestigd is in een lidstaat van de europese unie (hierna "de eu-verantwoordelijke" genoemd), wijst de wet op de bescherming van de bestaande gegevens de rgpd aan, alsmede alle aanvullende voorschriften en voorschriften die van kracht zijn in het kader van de De betrokken lidstaat (en) van de europese unie die de behandeling regelt.

RGPD: verordening (eu) 2016/679 van het europees parlement en de raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens, En tot intrekking van richtlijn 95/46 / eg.

Verantwoordelijke voor de verwerking: elke natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of enige andere instantie die, alleen of gezamenlijk, de voorwerpen en wijzen van verwerking van persoonsgegevens bepaalt die in het kader van de verkoop kunnen worden verwerkt en Diensten in het kader van de behandeling van aromatherapie, snurken, tandenknarsen en alle andere activiteiten in verband met bijstand of andere activiteiten.

Behandeling of behandeling (e): elke verrichting of samenstel van verrichtingen die in het licht van de persoonsgegevens worden uitgevoerd, waarbij, zonder zich beperkt te houden, de verzameling, registratie, organisatie, bewaring, aanpassing, Wijziging, extractie, raadpleging, gebruik, openbaarmaking via transmissie, verspreiding of andere terbeschikkingstelling, combinatie, combinatie met andere gegevens, blokkering, verwijdering of vernietiging van persoonsgegevens van de klant

Schending van persoonsgegevens of schending: elke vermeende of effectieve schending van de veiligheid die leidt tot vernietiging, verlies, verandering, openbaarmaking van of ongeoorloofde toegang (e) of illegale toegang tot gegevens Van persoonlijke aard van de klant die op een andere wijze wordt verzonden, bewaard of verwerkt.

 

 1. bescherming van persoonsgegevens

 

2.1 link met gegevens

 

Door (deel of décojumbo bvba) en de klant verbinden zich ertoe als zelfstandige mede-verantwoordelijken te handelen, als volgt: overeenkomstig de verordening betreffende de bescherming van gegevens en de toepasselijke wetgeving inzake veiligheid, de klant, In zijn hoedanigheid van verantwoordelijke voor de behandeling is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die door de klant worden meegedeeld aan rmed (deel of décojumbo bvba) in het kader van de verkoop en dienstverlening in het kader van de behandeling van aromatherapie, van de Snurken, van en alle andere activiteiten in verband met bijstand of andere activiteiten.

Rmed (part of décojumbo bvba) wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de juistheid van deze persoonsgegevens, en met betrekking tot de eerbiediging van de privacy, de gegevensbescherming of de overeenstemming met betrekking tot de veiligheid met betrekking tot dergelijke persoonsgegevens tot Dat ze door de klant worden ontvangen. Krachtens de verordening betreffende de bescherming van de gegevens en de toepasselijke wetgeving inzake veiligheid is rmed (deel of décojumbo bvba) als verantwoordelijke voor de verwerking verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die door de klant of personen zijn ontvangen. Die in aanmerking komen voor verkoop en diensten, of op andere wijze worden behandeld in verband met verkoop of diensten. Rmed (part of décojumbo bvba) verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met het door rmed (part of décojumbo bvba) opgezet beleid inzake privacy.

 

2.2 algemene overeenstemming

 

Beide partijen moeten op eigen kosten voldoen aan hun verplichtingen uit hoofde van de verordening inzake gegevensbescherming in haar huidige versie en de persoonsgegevens verwerken met inachtneming van de toepasselijke eisen, en niet bewust Hun verplichtingen nakomen om de andere partij te dwingen een eis te overtreden die van toepassing is op de bepalingen van de verordening.

2.3 incident met betrekking tot veiligheid en persoonsgegevens

Rekening houdend met de stand van de kennis, de kosten voor de uitvoering en de aard, de omvang, de context en de voorwerpen van de behandeling, alsmede de risico ' s van waarschijnlijkheid en ernst met betrekking tot de rechten en vrijheden van personen Fysieke gegevens die betrekking hebben op persoonsgegevens, rmed (deel of décojumbo bvba) zullen passende fysieke, technische en organisatorische middelen ter beschikking stellen om een niveau van veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen.

In geval van ontdekking door rmed (deel of décojumbo bvba) van een schending van persoonsgegevens waarbij de persoonsgegevens van een betrokken persoon zijn betrokken, ongeacht in het kader van een relatie werkgever-bediende met de klant, rmed (aandeel Of décojumbo bvba) stelt de klant hiervan onverwijld in kennis. Rmed (part of décojumbo bvba) zal aan de klant de informatie verstrekken waarover hij beschikt over de schending. Indien rmed (part of décojumbo bvba) van mening is dat het wenselijk is de personen die betrokken zijn bij de schending te informeren, zal zij de klant hiervan inlichten.

 

2.4 verzoek om toegang, mededelingen en andere verplichtingen ten aanzien van de betrokken personen

 

In geval van ontvangst van een klacht of een verzoek van de personen die door een partij betrokken zijn bij een behandeling die onder de verantwoordelijkheid van de andere partij wordt verricht, zal zij hem onverwijld hiervan in kennis stellen.

 

2.5 kwaliteit, winning en vernietiging van gegevens

 

Rmed (part of décojumbo bvba) moet ervoor zorgen dat de persoonsgegevens onder gemeenschappelijk toezicht nauwkeurig, relevant en beperkt zijn tot hetgeen strikt noodzakelijk is en zich ertoe verbindt deze niet langer te bewaren dan nodig is.

 

2.6 internationale overdrachten van persoonsgegevens

 

Rmed Healthcare kan persoonsgegevens niet over de grenzen heen overdragen in strijd met de verordening inzake gegevensbescherming.

In geval van internationale overdrachten van persoonsgegevens onder gemeenschappelijk toezicht buiten de eu / eer moet rmed (deel of décojumbo bvba) voldoen aan een van de mechanismen die krachtens de verordening inzake gegevensbescherming geldig zijn:

Toereikendheid: de verwerking van persoonsgegevens mag slechts plaatsvinden binnen de rechterlijke instanties die beschikken over adequate middelen voor de bescherming van persoonsgegevens, zoals gedefinieerd in de verordening inzake gegevensbescherming.

Bindende institutionele regels voor de toezichthouder: de ontvanger van de persoonsgegevens heeft bindende institutionele regels vastgesteld voor de controleur die van toepassing is op persoonsgegevens onder gemeenschappelijk toezicht die hij behandelt en die laatste garandeert dat deze regels worden gehandhaafd.

Eu-contract: de partijen zien erop toe dat hun ondernemers en onderaannemers voldoen aan de verplichtingen van de importeurs van gegevens (zoals gedefinieerd in de eu-contract). In geval van conflict hebben de voorwaarden van de eu-overeenkomst voorrang.

 

2.7 onderaanneming

 

Voor zover Rmed Healthcare een beroep doet op derden met het oog op de verwerking van persoonsgegevens onder gemeenschappelijk toezicht, verbindt Rmed Healthcare zich ertoe dit te doen overeenkomstig de toepasselijke verordening inzake gegevensbescherming.

 

2.8 toegestane mededelingen van persoonsgegevens

Bij ontvangst van een wettelijk bindend verzoek tot mededeling van persoonsgegevens onder gemeenschappelijk toezicht door een instantie die belast is met de toepassing van de wet of een departement van de staat, kan Rmed Healthcare de persoonsgegevens meedelen Onder gemeenschappelijk toezicht voor zover hun openbaarmaking door de wet, door elke regering of regelgevende instantie of door een gerecht van een bevoegde rechterlijke instantie wordt opgelegd, op voorwaarde dat een dergelijke openbaarmaking niet door de verordening inzake gegevensbescherming wordt verboden .

2.9 aansprakelijkheid

Elke partij is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig de verordening betreffende de gegevensbescherming en de toepasselijke wetgeving inzake veiligheid.

Bijlage bij de wijziging beschrijving van de overdracht

Betrokken personen de overgedragen persoonsgegevens hebben betrekking op de volgende categorieën personen: werknemers (begunstigden; commerciële contacten)

Categorieën van gegevens

De overgedragen persoonsgegevens hebben betrekking op de volgende categorieën gegevens: naam, voornaam, geslacht (m / v) e-mail adres (persoonlijk of professioneel afhankelijk van wat de klant deelt) nummer van de sociale zekerheid geboortedatum Telefoon nr, rekeningnummers.

In sommige gevallen: adres, ip-adres, geografische gegevens (de plaats waar de titels worden gebruikt is vermeld in onze toepassingen)

Geadresseerden

Gedeelde persoonsgegevens mogen alleen worden verstrekt aan de volgende geadresseerden of categorieën van geadresseerden: personeel van Rmed Healthcare dat toegang heeft tot gegevens voor de uitvoering van de markt: mollie (Verwerking van transacties), lightspeed (online verkoop site), marketing partner (ontwikkeling van de online site). Gevoelige gegevens (indien passend) de overgedragen persoonsgegevens hebben betrekking op de volgende categorieën van gevoelige gegevens: n / a

Aanvullende informatie (grenzen en andere relevante informatie) de gegevens worden bewaard overeenkomstig de sociale en fiscale voorschriften.

Contactpersoon voor elk verzoek inzake gegevensbescherming

Gegevensbewaring Rmed Healthcare

Eric Crusiau

Speciale gegevens voor gegevensbescherming

[email protected]

Activiteit Register


Verantwoordelijke behandeling: Eric Crusiau, [email protected]. 0488/815056


Doelstellingen en categorieën:


       * Beheer, leveranciers, personeel, banken, verzekeringen.

 

 1. klanten: commerciële opvolging, facturering, verzending van bestelde producten, traceerbaarheid van producten, garantie
 2. leveranciers: commerciële opvolging, betalingen, bestellingen, feedback en klachten...
 3. banken en verzekeringen: commerciële opvolging, betalingen...


Verwerkte gegevens:


klanten: naam, voornaam, adres, gsm-nummer, e-mailadres, voorgeschreven druk voor cpap

 • leveranciers: alle contactgegevens die nodig zijn voor commerciële opvolging, bestellingen, facturering, feedback, klachten, betwistingen, notities...
 • banken en verzekeringen: alle gegevens die nodig zijn voor de commerciële opvolging


Houdbaarheid van de gegevens in overeenstemming met de wetgeving


Technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen:

 

 • back-ups op externe harde schijf
 • anti-virus


Schriftelijke vormen beschikbaar voor controle